lor-professional-logo-small.png

 

Pravidla promo akce

 

PRAVIDLA PROMO AKCE - Barista do kanceláře - "Přihlaš se o baristu do kanceláře" 

Termín promoakce: od 5. 9. 2022 do 30. 10. 2022 (23:59) 

Obsah promoakce: Dodání kávovaru, mlýnku (bezplatné zapůjčení pákového kávovaru, na předem dohodnutou dobu, bez jakýchkoliv následných závazků) baristy a kávy do firmy.

1. Pořadatel akce: Společnost JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., Pujmanové 1753/10a, Praha 4, 140 00, IČ: 45245738, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184633

2. Organizátor akce: Faktickou realizaci a řádný průběh promo akce pro pořadatele obstarává společnost Mediasharks, s.r.o., Holečkova 777/39 150 00 Praha 5, IČ: 04884027, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254860.

3. Promo akce bude probíhat na sociálních sítích společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o.: 

https://www.linkedin.com/company/19205298

https://www.facebook.com/LOR-Professional-Czech-100217325745814

https://www.instagram.com/lorprofessionalcz/ 

4. Možnost zapojit se do promoakce mají návštěvníci výše uvedených stránek na sociálních sítích Pořadatele v rozmezí výše uvedeného termínu.

5. Do promoakce se může zapojit každá fyzická či právnická osoba s adresou pro doručování na území České republiky, která se do promoakce zaregistruje prostřednictvím kontaktního formuláře na webu Pořadatele nebo přímo u postu promoakce na sociálních sítích a zároveň splňuje tyto podmínky nastavené Pořadatelem: 

a) Jde o osobu odpovědnou za zajištění kávového řešení pro firmu, kterou do promoakce přihlašuje.

b) Jde o firmu s více než 80 zaměstnanci na jedné pobočce 

c) Firma využívá aktuálně (nebo plánuje využít) službu externího kávového dodavatele na kompletní zajištění kávy do firmy vč. Pronájmů kávovarů.

d) Přihlášená firma má možnost v příštích 6ti měsících změnit kávového dodavatele, který jí poskytuje kávovary a kávu

e) Kávu aktuálně poskytuje firma všem zaměstnancům zdarma v rámci firemního benefitu

Odměna Pořadatele promo akce:

Dodání kávovaru, mlýnku (bezplatné zapůjčení instalace pákového kávovaru, na předem dohodnutou dobu, bez jakýchkoliv následných závazků), zajistění baristy do firmy dle vzájemné dohody po dobu maximálně 3 hodin. 

 

6. Každý účastník se může do promoakce přihlásit jen jednou. Pořadatel se zavazuje splnit odměnu do 6 měsíců od datumu získání leadu. Promoakce bude trvat na místě max 3 hodiny.

 

7. Přihlášení účastníci, kteří splní podmínky promoakce, budou osloveni obchodním zástupcem Pořadatele do 14 dnů od přihlášení se do promoakce. 

8. Do promoakce se nesmí zapojit žádný zaměstnanec společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o.

9. Účastník, který splní výše uvedené podmínky promoakce, bude prostřednictvím telefonátu osloven k poskytnutí informací potřebných k realizaci promoakce, která bude uskutečněna nejpozději do 6ti měsíců od přihlášení účastníka do promoakce. 

10. Promoakci nelze vymáhat soudní cestou. 

11. Vyplacení promoakce v hotovosti není možné. 

12. Obsah promoakce není možné vyměnit za jiné produkty. 

12. Účastník promoakce odpovídá za to, že přihlášením se do promoakce, nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. 

14. Účastník zároveň svou účastí v promoakci uděluje pořadateli bezúplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti s promoakci a které zpřístupnil pořadateli, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu promoakce nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do promoakce účastník návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí účastník vyrozuměn nebo nikoliv, představuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy.

15. Účastí v promoakci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel Společnost JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., Pujmanové 1753/10a, Praha 4, 140 00, IČ: 45245738 je oprávněn zpracovávat, jako správce, osobní údaje účastníků poskytnuté v rozsahu této promoakce za účelem realizace promoakce. Účastí v promoakci každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z §11 a §21 tohoto zákona. 

16. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této promoakce, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Organizátor promoakce si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 

17. Tato propagační akce není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook, Instagram nebo LinkedIn. 

18. Přihlášením do promoakce dávají účastníci souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu 5 let, a to za účelem předání obsahu promoakce, řešení otázek souvisejících s účastí v promoakci a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a odpovědí účastníků v tištěných a internetových médiích. Souhlas uděluje účastník podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu Facebookový / Instagramový / Linkedin profil a stejně tak další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu promoakce. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v promoakci. Správcem osobních údajů je Provozovatel.

19. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Provozovateli. Odvolání souhlasu během trvání promoakce nebo před realizací promoakce povede k vyloučení účastníka z promoakce. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona, tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

20. Účastník účastí v soutěži uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku promoakce. Obchodní sdělení je Provozovatel oprávněn zasílat prostřednictvím externích společností zajišťujících pro Provozovatele marketingové služby. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Provozovatele s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.

21. Účastí v promoakci uděluje účastník Provozovateli souhlas s uveřejněním Facebookového / Instagramového / Linkedin profilu účastníka ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách Provozovatele, facebookových / instagramových / linkedin stránkách Provozovatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto promoakci, zejména k propagačním účelům.

Zpět na stránku akce