Zásady ochrany osobních údajů & cookies

Rozsah

Produkty značek Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté® a související služby a aktivity včetně těchto webových stránek (Douwe Egberts Professional®) jsou vyvíjeny a prodávány společností Jacobs Douwe Egberts CZ s.r.o. (dále jen „JDE CZ“), se sídlem Praha 5, Moulíkova 3286/1b, PSČ 150 00, Česká republika.

Tato pravidla pro nakládání s osobními údaji na webových stránkách www.douweegbertsprofessional.cz (dále je „Webové stránky“) upravují shromažďování, užívání a další formy zpracování osobních údajů v souvislosti se Značkovými produkty Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d'Oro®, Tea Forté®. Společnost JDE CZ se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí a zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, které s námi sdílíte.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností nebo organizací. Je ve vašem zájmu, abyste se řádně seznámili s pravidly pro nakládání s osobními údaji na takových webových stránkách, neboť se mohou lišit od těchto Pravidel.

Kdo je odpovědný za vaše informace?

Osobou odpovědnou za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se Značkovými produkty Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d'Oro®, Tea Forté® je JDE CZ.

Proč shromažďujeme vaše osobní údaje?

Když se rozhodnete se zaregistrovat na Webových stránkách nebo se s námi jinak spojit, požádáme vás o poskytnutí některých vašich osobních údajů, např. o poskytnutí jména, adresy, státu vašeho bydliště a adresy elektronické pošty týkající se vašich Značkových produktů Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté® (jejich používání). Tyto informace společnosti JDE CZ umožní:
 • s vámi komunikovat personalizovaným způsobem, např. reagovat na vaše připomínky nebo servisní požadavky nebo, budete-li si to přát, poskytovat informace o Značkových produktech Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté®;
 • spravovat a realizovat vaše objednávky Značkových produktů Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté®;
 • spravovat váš účet Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté®;
 • spravovat vaši účast v soutěžích, na propagačních akcích, průzkumech nebo při využívání určitých webových služeb;
 • provádět průzkum trhu a zlepšovat naše služby.
Rovněž vás můžeme požádat o poskytnutí určitých volitelných informací o tom, jak (po)užíváte naše výrobky, a to formou dotazníku. Tyto informace využijeme při provádění průzkumu trhu a za účelem zlepšení našich produktů a služeb.Dále zpracováváme technické údaje, např. IP adresu vašeho počítače, název domény a přípojného bodu, datum a čas vaší návštěvy a webové stránky, ze kterých jste se přímo připojili na Webové stránky. Tyto údaje využíváme k měření návštěvnosti, zavedení a vylepšení funkcí Webových stránek a zvýšení jejich užitečnosti. Za tímto účelem rovněž využíváme tzv. „cookies“ (viz níže).

Jak vaše osobní údaje shromažďujeme

Své osobní údaje s námi můžete sdílet mnoha způsoby, např.:
 • přihlášením se k odběru našeho informačního bulletinu;
 • telefonickou či písemnou komunikací s naším střediskem pro péči o zákazníky;
 • zaregistrováním Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté® (buď online nebo zasláním vyplněného dotazníku, který je v balení produktu);
 • účastí na propagační akci, v soutěži, online fóru nebo na jiné akci; nebo
 • zakoupením Značkového produktu Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté® nebo služby přímo prostřednictvím Webové stránky.

Jak sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje neprodáme, nepronajmeme ani jinak neposkytneme třetím osobám s níže uvedenými výjimkami.Společnost JDE CZ je oprávněna sdílet vaše osobní údaje s třetími osobami, které jsou poskytovatelem služeb nebo zprostředkovatelem určitých zpracovatelských činností a činí tak jménem společnosti JDE CZ. Společnost JDE CZ vyžaduje, aby tito poskytovatelé služeb vaše osobní údaje odpovídajícím způsobem chránili.Pokud se v souvislosti se Značkovými produkty Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté® zaregistrujete u jiné společnosti, užití vašich registračních údajů ze strany takové společnosti se bude řídit jejími pravidly pro nakládání s osobními údaji. Pokud se v souvislosti s produkty jiné společnosti zaregistrujete u společnosti JDE CZ, užití vašich registračních údajů se bude řídit těmito Pravidly.Může se stát, že společnost JDE CZ prodá svůj podnik nebo jeho část jiné společnosti. Součástí takového převodu vlastnictví může být i převod vašich osobních údajů na nového vlastníka.Vaše osobní údaje dále zpřístupníme, pokud k tomu budeme povinni ze zákona, za účelem odhalování podvodů, v případě řešení sporů nebo vždy, když bude existovat jiný legitimní důvod, který za daných okolností převáží zájem na ochraně vašich osobních údajů, např. bezpečnost našeho podnikání a bezpečí našich pracovníků.

Registrace u Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté®

Rádi bychom vám posílali informace o Značkových produktech Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté®, které by vás mohly zajímat, prostřednictvím e-mailu, pošty a dalších komunikačních kanálů, budeme je ale zasílat pouze tehdy, pokud s přijímáním takové komunikace od nás projevíte výslovný souhlas.Rádi bychom vás zároveň upozornili, že vaše rozhodnutí nepřihlásit se nyní k odběru těchto informací nebude mít vliv na vaše nastavení komunikace, které jste s námi sdíleli dříve v rámci využívání jiných kontaktních údajů nebo jiného uživatelského účtu.Vždy budete mít možnost se od příjímání další komunikace od společnosti JDE CZ s ohledem na Značkové produkty Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté® odhlásit pomocí jedné z následujících možností pro ohlášení:
 • kliknutím na možnost odhlášení v záhlaví e-mailů rozesílaných společností Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté®,
 • otevřením svého profilu online a změnou nastavení komunikace.
Mějte prosím na paměti, že i když jste se odhlásili od přijímání komunikace s ohledem na Značkové produkty Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®,Tea Forté®, může vám být s ohledem na dobu zpracování a plány přípravy přesto zaslána komunikace, která je již v přípravě.

Registrace u JDE CZ (mimo Značkové produkty Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté®)

Tyto Webové stránky vám umožňuje zaregistrovat se u společnosti JDE CZ k odběru informací o produktech, službách nebo událostech, které nesouvisejí se Značkovými produkty Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté®. Pokud byste se rádi dozvěděli, co JDE CZ nabízí, ještě než se zaregistrujete, můžete navštívit webové stránky společnosti JDE CZ kliknutím sem.Mějte prosím na paměti, že vaše rozhodnutí zaregistrovat se u společnosti JDE CZ pro získávání informací mimo Značkové produkty Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté® znamená, že bude shromažďování a další využívání vašich osobních údajů podléhat zásadám ochrany osobních údajů příslušné skupiny společnosti JDE CZ, která bude vaše údaje zpracovávat. Tyto zásady naleznete na internetových stránkách společnosti JDE CZ (kliknutím sem navštívíte we stránky společnosti JDE CZ, kde naleznete odkazy na příslušné zásady ochrany osobních údajů).

Jak vaše informace chráníme?

Vaše osobní údaje chráníme nejrůznějšími bezpečnostními opatřeními, např. bezpečnými registračními formuláři, kryptováním údajů a omezením přístupu k vašim osobním údajům.

Předávání údajů

Vezměte laskavě na vědomí, že podnikatelské jednotky odpovědné za prodej a marketing značkových výrobků Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté® jsou součástí uskupení JDE. V důsledku toho může dojít k předání vašich osobních údajů v rámci tohoto uskupení pro účely reklamní a marketingové. Společnost přijala odpovídající bezpečnostní opatření, aby zajistila důvěrnost vašich osobních údajů. Udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely reklamní a marketingové Společností při registraci vyjadřujete i souhlas s předáváním těchto vašich osobních údajů jiným společnostem z uskupení JDE.

Soubory „Cookies“

Pokud si nepřejete dostávat soubory „cookies“, konzultujte soubor s nápovědou ve vašem internetovém prohlížeči a zjistěte tam, jak buď blokovat všechny soubory „cookies“ nebo jak dostat varování před tím, než se uloží do vašeho počítače. Měli byste však vědět, že blokování souborů „cookies“ může omezit vaši schopnost využívat plně všech funkcí těchto Webových stránek.

Děti

Důrazně doporučujeme, aby rodiče aktivně dohlíželi na online aktivity svých dětí. Společnost JDE CZ obecně nezamýšlí shromažďovat osobní údaje dětí a/ani obecně s dětmi záměrně nekomunikuje. Pokud však potřebujeme komunikovat s dítětem, budeme se snažit poskytnout jeho rodičům nebo právním zástupcům dostatečnou příležitost k poskytnutí souhlasu, dříve než využijeme osobní údaje dítěte, kromě situací, kdy jednoduše odpovíme dítěti na dotaz nebo pracujeme požadavek dítěte.

Změny pravidel

Tato Pravidla pro nákladání s osobními údaji Douwe Egberts®, Pickwick®, Piazza d’Oro®, Tea Forté®  můžeme průběžně měnit, a proto doporučujeme, abyste je průběžně kontrolovali. Naposledy byla změněna dne 7. 7. 2015.

Dotazy a připomínky

Své dotazy a připomínky ohledně ochrany osobních údajů nám laskavě zasílejte na adresu privacy@JDEcoffee.com. Dále můžete kdykoliv požádat o zpřístupnění vašich osobních údajů a jejich opravu a/nebo vymazání, pokud jsou nesprávné nebo pro uvedené účely nerelevantní. Za tímto účelem nás kontaktujte na info-cs@JDEcoffee.com s uvedením vašeho jména, společnosti a adresy.