Obchodní podmínky

PODMÍNKY NÁKUPU JDE (Česká republika)

Tyto podmínky nákupu (dále jen „Podmínky“) se použijí, pokud společnost ze skupiny JacobsDouweEgberts B.V. (dále jen „JDE“) žádá o poskytnutí a/nebo nabývá zboží, služby či jiná plnění jakéhokoliv druhu od Vás (dále jen „Dodavatel“) prostřednictvím uzavření smlouvy, vystavením objednávky ze strany JDE či na základě poskytnutí plnění ze strany Dodavatele na základě žádosti JDE (dále jen „Smlouva“). Použití všeobecných obchodních podmínek Dodavatele se vylučuje. Není-li ujednáno jinak, tyto podmínky se použijí na jakýkoliv další právní vztah či následnou smlouvu uzavřenou mezi JDE a Dodavatelem.

 

ČÁST 1 –VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Použitelnost a pořadí přednosti
  • Tato část 1 (Všeobecná ujednání) se použije na veškeré Smlouvy. Vedle části 1 mohou být použita na konkrétní případ ujednání obsažená v části 2 (Prodej zboží) nebo v části 3 (Poskytování služeb).
  • Pokud existuje rozpor mezi ustanovením těchto Podmínek a ujednáním obsaženým ve Smlouvě, má přednost ujednání obsažené ve Smlouvě.
 2. Vyloučení exkluzivity / minimálního závazku k odběru
  • JDE nebude (i) zavázáno a jakýmkoliv druhem exkluzivity ohledně nákupu jakéhokoliv zboží či služby od Dodavatele a (ii) nebude povinna koupit žádný minimální objem jakékoliv zboží či služby.
  • Uzavření Smlouvy neopravňuje Dodavatele k dalším následným objednávkám ani mu neposkytuje žádnou výhodu ve vztahu k dalším objednávkám.
 3. Fakturace a placení
  • Dodavatel dodá zboží pouze pokud dojde k uzavření smlouvy a/nebo k vystavení objednávky. Smlouva a fakturace bude uzavřena a uskutečněna výlučně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků stanovených ze strany JDE. Pokud několik společností JDE bude nakupovat zboží nebo služby od Dodavatele, vystaví Dodavatel samostatné faktury pro každou ze společností JDE. Faktury budou doručovány v souladu s požadavky JDE a budou obsahovat alespoň jméno Dodavatele a jeho adresní údaje, DIČ (pro DPH) a číslo objednávky.
  • Všechny ceny zahrnují veškeré prodejní daně, spotřební daně, daně z přidané hodnoty či obdobné daně, jakož i veškeré náklady související s dodáním zboží a/nebo poskytnutím služby, náklady na balení, náklady na likvidaci obalu a jakékoliv náklady na kompletaci, instalaci, zaškolení či poskytnutí většího počtu osob poskytujících služby (ve všech případech, pokud by měly být vynaloženy či se předpokládají).
  • Není-li písemně dohodnuta delší doba splatnosti, bude JDE platit nesporné částky vyplývající z příslušných faktur ve lhůtě 60 dnů, která započne běžet ode dne, kdy JDE obdrží bezvadnou fakturu.
  • V okamžiku uzavřením Smlouvy či přijetíobjednávky ze strany Dodavatele se sjednává, že Dodavatel není oprávněn a JDE není povinna platit jakýkoliv úrok z prodlení, ledaže Dodavatel zaslal JDE oznámení o prodlení a JDE je v prodlení po dobu delší tří (3) dnů po doručení upozornění na prodlení. Úrok z prodlení se sjednává ve výši Euribor plus dvě (2) procenta a. JDE je oprávněna započíst svou pohledávku za Dodavatelem proti jakékoliv pohledávce Dodavatele za JDE, bez ohledu na to, zdali je splatná či před splatností. Dodavatel není oprávněn vyloučit započtení.
 4. Důvěrné informace
  • JDE může poskytnout Dodavateli informace, které nejsou dostupné veřejnosti a představují důvěrné informace nebo informace, které jsou obchodním tajemstvím a/nebo informace, které může Dodavatel rozumně a objektivně považovat za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Dodavatel se zavazuje, že neuveřejní, nesdělí ani jinak nezpřístupní Důvěrné informace. Dodavatel se zavazuje, že Důvěrné informace využije pouze k plnění svých povinností podle příslušné Smlouvy.
  • Povinnost zachovávat důvěrnost informací se sjednává též na dobu sedmi (7) let po předání Důvěrné informace Dodavateli nebo do doby, než se Důvěrná informace stane veřejnou, když k jejímu zveřejnění nedošlo v důsledku porušení povinnosti Dodavatele zachovávat důvěrnost informací. Dodavatel bezodkladně vrátí a/nebo zničí všechny Důvěrné informace, pokud o to bude ze strany JDE požádán. Na základě výzvy JDE Dodavatel bezpodmínečně a bezodkladně poskytne JDE prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že Dodavatel splnil svou povinnost vrátit nebo zničit Důvěrné informace.
 5. Zlepšení
  • JDE bude a stane se výlučným vlastníkem všech materiálů, softwaru, nápadů, dokumentů a ostatních výsledků tvůrčí činnosti provedených na základě Smlouvy, ať z části nebo zcela, Dodavatelem a/nebo jménem Dodavatele (dále jen „Zlepšení“), a to včetně všech souvisejících patentů, ochranných známek, obchodních tajemství, autorských práv, obchodního jména, databází, užitných vzorů, ochrany tvaru a modelu, či jiných práv duševního vlastnictví či autorských práv (dále společně jen „Práva duševního vlastnictví“) s platností pro celý svět. Pokud postoupení či převod takovýchto práv vyžaduje učinění dalšího právního jednání, Dodavatel se zavazuje bezpodmínečně spolupracovat na podpisu a sjednání jakéhokoliv dokumentu za účelem uskutečnění postoupení či převodu práv na JDE.
  • Pro případ, že, a pouze v takovém rozsahu, že postoupení či převod takovýchto práv je vyloučen či neúčinný podle příslušných ustanovení platného práva, Dodavatel tímto uděluje JDE neodvolatelnou, neomezenou, plně uhrazenou, celosvětovou, převoditelnou (včetně práva udělení sublicence), exkluzivní a dalších poplatků či plnění prostou licenci ke všem Zlepšením.
  • Pro případ, že Zlepšení jsou založena na materiálech, dokumentech, softwaru, nápadech (produktech duševní činnosti) či jiných výsledcích tvůrčí činnosti vyvinutých či provedených Dodavatelem či třetí stranou před uzavřením Smlouvy (dále jen „Související dokumenty“), Dodavatel tímto uděluje JDE neodvolatelnou, neomezenou, celosvětovou, převoditelnou (včetně práva udělení sublicence), exkluzivní a dalších poplatků či plnění prostou licenci ke všem Souvisejícím dokumentům k jejímu využití ve spojení se Zlepšeními.
 6. Etický kodex JDE
  • Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že jedná a bude jednat v souladu s etickým kodexem JDE, který obsahuje podstatné povinnosti a který ve znění jeho pozdějších změn je uveřejněn prostřednictvímjacobsdouweegberts.com.
 7. Osobní údaje
  • Pokud Smlouva zahrnuje zpracovávání osobních údajů, Dodavatel se zavazuje uzavřít zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů ve formě stanovené ze strany JDE. Dodavatel zajistí, aby bylo zpracování osobních údajů prováděno v souladu s platnými právními předpisy a požadavky. Dodavatel zavede dostatečná technická a organizační bezpečnostní opatření za účelem zabezpečení osobních údajů před jejich ztrátou nebo zničením či nezákonným sdělením nebo zpracováním.
 8. Výpověď a ukončení
  • JDE je oprávněna Smlouvu ukončit výpovědí (ať zcela nebo zčásti) z jakýchkoliv důvodů s třicetidenní (30) výpovědní dobou.
  • Každá ze stran je oprávněna ukončit Smlouvu, ať zcela nebo zčásti, pokud druhá smluvní strana (i) podá na sebe insolvenční návrh, (ii) stane se nebo je ve vztahu k ní zjištěn úpadek, (iii) je účastna jakéhokoliv řízení (neukončeného v 30 dnech) týkajícího se její likvidace, insolvence nebo ustanovení ve vztahu k ní insolvenční správce či osoby s obdobnou působností, (iv) učiní kroky směřující k její likvidaci či zániku, včetně ustanovení jakéhokoliv správce ve vztahu k ní, či ustanovení správy třetí osobou, (v) uvede hrubě nepravdivé prohlášení ve vztahu ke své finanční situaci či je předmětem obdobné situace podle platných právních předpisů. Právo na ukončení Smlouvy Dodavatel nemá, pokud je JDE účastná fúze, změny právní formy, rozdělení či obdobné právní přeměny.
 9. Odškodnění
  • Dodavatel odškodní JDE, její akcionáře (podílníky), statutární orgán (či jeho členy), zaměstnance, zástupce, nástupce a postupníky v případě všech pohledávek třetích stran, výzev k plnění, ztrát, povinností, odškodnění (včetně daní) vůči nim vzneseným a uhradí veškeré náklady a výdaje, včetně rozumných nákladů na právní služby a odměn a výdajů na vedení vyšetřování, nákladů soudního (arbitrážního) řízení, nákladů na smír, nákladů vyplývajících z rozsudků a obdobných rozhodnutí, úroků a pokut, ve všech případech pocházejících, vzniklých nebo se týkajících (i) skutečných nebo tvrzených potušení těchto Pravidel a/nebo kterékoliv Smlouvy ze strany Dodavatele, (ii) skutečných nebo tvrzených zásahů, porušení či zneužití Práv duševního vlastnictví jakékoliv třetí osoby ze strany Dodavatele.
 10. Pojištění
  • Dodavatel sjedná a bude udržovat na vlastní náklady dostatečné pojištění obvyklé pro podnikatele podnikající ve stejné oblasti podnikání jako Dodavatel.
 11. Vyšší moc (ForceMajeure)
  • Dodavatel je bezodkladně povinen informovat JDE o tom, že nebude schopen dodat zboží a/nebo poskytnout službu ve sjednané době a za sjednaných podmínek z důvodu překážky nezávislé na jeho vůli (dále jen „Vyšší moc“). JDE je oprávněna rozhodnout o přerušení poskytování služeb na období až 4 týdny, a/nebo dle své vůle dotčenou Smlouvu (Smlouvy) vypovědět s tím, že JDE není povinna vyplatit ani poskytnout Dodavateli žádné odškodnění.
  • Okolnost Vyšší moci nezahrnuje nedodání či zpoždění dodání věcí nebo osob, zpoždění v dopravě, stávky, vady či chyby dodavatelů nebo subdodavatelů, jakož i jakýchkoliv třetích osob využívaných či angažovaných ze strany Dodavatele.
 12. Různé
  • Dodavatel není oprávněn postoupit žádná svá práva či pohledávky vyplývající z těchto Podmínek a/nebo jakékoliv Smlouvy uzavřené mezi JDE a Dodavatelem, ani poskytnout svá práva vyplývající z jakékoliv Smlouvy uzavřené mezi JDE a Dodavatelem či z těchto Podmínek jako záruku za své závazky ve vztahu k třetí osobě, a/nebo postoupit Smlouvy či jakoukoliv její část bez předchozího písemného souhlasu JDE. JDE je oprávněna postoupit jakoukoliv Smlouvu a/nebo jakákoliv práva pro ni z jakékoliv Smlouvy vyplývající, ať zcela či zčásti, i bez souhlasu Dodavatele.
  • Dodavatel nesmí sjednat zajištění jakýchkoliv svých povinností prostřednictvím subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu JDE. Bez ohledu na jakýkoliv souhlas ze strany JDE Dodavatel zůstává plně odpovědný za své závazky a bude plně odpovídat za jakákoliv opomenutí či chyby subdodavatele, pokud jej využije k plnění povinností pro něj vyplývajících ze Smlouvy a těchto Podmínek.
  • Jakékoliv doplnění, změna nebo úprava těchto Podmínek a/nebo jakékoliv Smlouvy vyžaduje ke své platnosti, aby byla provedena v písemné hmotné podobě a aby byla vlastnoručně (nikoliv pouze elektronicky) podepsána ze strany oprávněného zástupce JDE.
  • Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu JDE (i) používat jméno, ochranné známky, loga či jiná identifikační označení JDE v žádných prodejích, marketinku, veřejných činnostech nebo materiálech, nebo (ii) vydávat tiskové zprávy či jiná veřejná sdělení týkající se JDE.
  • Nevyžadování kteroukoliv ze stran řádné plnění druhou stranou kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek nebo nevykonání jakéhokoliv práva neznamená a nemůže být interpretováno jako vzdání se jakýmkoliv způsobem příslušného práva strany postupovat a vyžadovat dodržování těchto Pravidel. Veškerá práva a nástroje upravená v těchto Pravidlech stojí vedle dalších práv a nástrojů vyplývající pro každou ze stran z příslušných právních předpisů nebo těchto Pravidel a mohou být užity společně s nimi či samostatně.
  • Pokud bude kterékoliv ustanovení těchto Pravidel shledáno ze strany příslušného soudu neplatným nebo nevymahatelným, bude takovéto ustanovení nově dojednáno mezi stranami tak, aby co nejvíce odpovídalo původnímu záměru stran a aby současně bylo sjednáno v souladu s platným právem.
  • Anglická jazyková verze těchto Pravidel má přednost před jakýmikoliv jazykovými překlady těchto Pravidel.
 13. Rozhodné právo a spory
  • Smlouvy uzavřené mezi stranami a tato Pravidla se budou řídit výlučně právním řádem státu, podle kterého je zřízena příslušná společnost JDE, která plnění objednává. Pro Smlouvu a tato Pravidla se vylučuje ustanovení o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
  • Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Pravidel či se jich jakkoliv dotýkající budou předloženy výlučně k rozhodnutí příslušného soudu podle sídla příslušné společnosti JDE, která objednává plnění.

 

ČÁST 2–PRODEJ ZBOŽÍ

 1. Dodání a dokumentace
  • Dodavatel dodá zboží sjednané ve Smlouvě (dále jen „Zboží“) v paritě DDP (Incoterms 2010), v množství, v termínech a do místa specifikovaného ve Smlouvě. Termíny dodání jsou pevné a a z hlediska jejich splnění podstatné pro JDE. Dodání před sjednaným termínem dodání je možné pouze se souhlasem JDE. Vlastnické právo ke Zboží přejde na JDE v okamžiku jeho dodání.
  • Dodavatel vypracuje, bude udržovat a v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy předá příslušným celním úřadům veškeré informace a dokumenty nutné pro vyhovění celním a vývozním/dovozním pravidlům každé země, ze které bude zboží vyváženo, a též každé změně, do které bude dováženo.
  • Po dobu dvou let po prodeji jakéhokoliv Zboží bude Dodavatel udržovat úplné a přesné účetní a obchodní záznamy a knihy týkající se všech transakcí a činností Dodavatele, které se týkají výroby, skladování, dodávek a prodeje Zboží ze strany Dodavatele, včetně úplných a přesných výrobních, provozních a balících záznamů a záznamů o kontrole kvality, s tím, že Dodavatel umožní JDE provést audit (kontrolu) takovýchto knih a záznamů.
 2. Soulad (Shoda)
  • Veškeré zboží musí odpovídat požadavkům vyplývajícím ze Smlouvy, platných právních předpisů, požadavkům na vlastnosti Zboří, které může JDE rozumně očekávat, jakož i dalších požadavkům stanoveným ze strany JDE. Zboží musí obecně odpovídat účelu, pro který jej JDE pořizuje, pokud takovýto účel je či mohl být znám Dodavateli. JDE je oprávněna kontrolovat Zboží před jeho dodáním a ověřit, zdali odpovídá všem požadavkům, s tím, že Dodavatel je povinen plně spolupracovat na takovéto kontrole. Kontrola ze strany JDE či jakýkoliv souhlas a/nebo odmítnutí ze strany JDE nezbavuje Dodavatele jeho povinnosti dodat Zboží, které ve všech směrech odpovídá podmínkám sjednaným ve Smlouvě.
  • Zboží, které neodpovídá požadavkům stanoveným v odstavci 15.1., případně u kterého příslušný správní úřad (orgán) stanoví, že není vhodné a/nebo bezpečné pro jeho zamýšlený účel užití, případně které není v souladu (porušuje) jakýkoliv právní předpis, bude považováno za nevyhovující (dále jen „Nevyhovující zboží“). Dodavatel bezodkladně sdělí JDE veškeré informace, včetně kopií veškerých dokumentů (a včetně veškerých stížností, žádostí, testů nebo výsledků kontroly, vnitřních kontrol, upozornění, varování či oznámení), které Dodavatel obdržel a které indikují, že jakékoliv Zboží nebo jakákoliv surovina, složka či materiál obsažený ve Zboží, a/nebo balení či dodávka v souvislosti se Zbožím může mít povahu Nevyhovujícího zboží.
  • JDE je oprávněna odmítnout Nevyhovující zboží. JDE zašle Dodavateli písemné oznámení o odmítnutí jakéhokoliv Nevyhovujícího zboží ze strany JDE, které bude odesláno bezprostředně po té, co bude zjištěno na straně JDE, že Zboží je nevyhovující. JDE je oprávněna odmítnout jakékoliv Nevyhovující zboží ve lhůtě tří měsíců od skutečného zjištění jeho nevyhovujícího charakteru.
  • Pokud tak bude požadováno, bude Nevyhovující zboží vráceno ze strany JDE Dodavateli. Pokud ne, zničí či naloží s ním JDE. Dodavatel nahradí JDE veškeré související v obchodních kruzích obvyklé náklady. S Nevyhovujícím zbožím vráceném Dodavateli, které je označeno firmou, jménem, obchodní značkou, ochrannou známkou, logem či jinou identifikační značkou vlastněnou ze strany JDE, případně ke které má JDE licenčně udělené právo, případně které náleží (ať co do vlastnictví či co do licenčního práva) některé z osob propojených s JDE, může být nakládáno (s výjimkou jeho zničení) pouze s předchozím písemným souhlasem JDE. Na základě žádosti JDE Dodavatel bezpodmínečně a okamžitě dodá JDE prohlášení statutárního orgánu uvádějící, že Dodavatel splnil veškeré požadavky a povinnosti stanovené v tomto odstavci.
  • Aniž by byla dotčena jakákoliv další práva JDE, JDE může požadovat, aby Dodavatel nahradil odmítnuté Nevyhovující zboží ve lhůtě stanovené ze strany JDE, JDE může odstoupit z důvodu porušení povinností Dodavatele od Smlouvy týkající se Nevyhovujícího zboží nebo vypověděl z důvodu porušení povinností Dodavatele Smlouvu týkající se Nevyhovujícího zboží, a to zcela či z části. JDE je oprávněná objednat nahrazení zboží ze strany třetího dodavatele s tím, že v takovémto případě ponese veškeré náklady Dodavatel. Pokud již byla provedena platba za Nevyhovující zboží, je JDE oprávněna požadovat vrácení zaplacené částky.
  • Pokud JDE, ať sama či prostřednictvím třetí osoby, zapracovala jakékoliv Nevyhovující zboží do jakéhokoliv produktu (výrobku) a pokud takovýto produkt zůstává v držbě a pod kontrolou ze strany JDE, nahradí Dodavatel JDE náklady, které JDE vznikly v souvislosti s výrobou takovéhoto produktu, včetně veškerých v obchodních kruzích obvyklých nákladů vynaložených na kontrolu, přepravu, převzetí, péči o, skladování a zničení takovýchto produktů. Pokud jakékoliv Nevyhovující zboží, jakož i jakékoliv produkty (výrobky), do kterých bylo Nevyhovující zboží zapracováno, nejsou nadále v držení či pod kontrolou JDE, je JDE oprávněna je stáhnout z trhu, odkoupit, převzít zpět či odvolat od jakýchkoliv třetích osob, které je drží či je kontrolují. Dodavatel je povinen nahradit JDE veškeré rozumné náklady, které JDE vynaloží v souvislosti s uvedeným, včetně všech v obchodních kruzích obvyklých poplatků a dalších výdajů. K žádosti JDE bude Dodavatel nápomocen ve všech činnostech či krocích souvisejících či týkajících se stažení produktů obsahujících Nevyhovující zboží a/nebo Nevyhovujícího zboží z trhu, jejich odkupu, převzetí zpět či jejich odvolání z trhu, včetně přípravy plánu na realizaci uvedeného a přípravy a zpracování všech požadovaných zpráv, záznamů a dalších informací. Dodavatel není v žádném případě bez předchozího souhlasu JDE oprávněn informovat příslušné správní a státní orgány o nevyhovujícím charakteru Zboží, ledaže bude Dodavatel povinen příslušné správní a státní orgány o této skutečnosti informovat a nebude na jeho straně objektivně možné uvedené konzultovat s JDE.
 3. Potraviny
  • Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že Zboží, které má povahu potravinových produktů, včetně jeho obsahu, balení, označení, prodeje, pokud imanentně je či je ujednaný jako součást dodávky Dodavatele k objednávce JDE, a jeho prodej, výroba a obchodní označení bude v době jeho dodání:

(i) plně odpovídat veškerým právním předpisům v oblasti regulace potravin a produktů určených ke spotřebě, zejména Nařízení EU č. 178/2002, Nařízení EU č. 852/2004, Směrnici EU č. 2000/23, zákonu na ochranu spotřebitele a jakýmkoliv dalším platným právním předpisům stanovícím požadavky na Dodavatele, které obsahují úpravu obdobnou té, co je obsažena v dříve citovaných právních předpisech, u vědomí jejich změn, a dále dalším právním předpisům;

(ii) bude vyrobeno v souladu se současnými všeobecně uznávanými výrobními postupy a bude odpovídat veškerým požadavkům na zboží dodávané podle těchto Pravidel a Smlouvy, bude vhodné ke konzumaci člověkem (má-li povahu zboží ke konzumaci);

(iii) nebude znehodnocené nebo vadně označené ve smyslu shora vyjmenovaných právních předpisů a/nebo ve smyslu jakýchkoliv jiných právních předpisů.

 

ČÁST 3 - SLUŽBY

 1. Poskytování služeb
  • Dodavatel poskytne služby sjednané ve Smlouvě (dále jen „Služby“) v souladu se Smlouvou a těmito Pravidly a požadavky stanovenými ze strany JDE, když je současně povinen splnit předpoklady pro poskytování Služby stanovené ze strany JDE. Služby budou poskytnuty v termínu a v místě sjednaném ve Smlouvě. Služby vedle služeb výslovně ujednaných ve Smlouvě budou současně zahrnovat též takové služby, které jsou se Službou imanentně spojené, obvykle se se Službou poskytnutí, či jsou pro Službu nezbytné. Dodavatel Službu poskytne na svůj náklad a nebezpečí s tím, že je povinen si pro Službu na svůj náklad opatřit veškeré materiály, zařízení, vybavení, software a další prvky nezbytné k jejímu poskytnutí.
  • Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že (i) Služby poskytne řádně, včas, efektivně, profesionálně a odborným způsobem, když k poskytnutí použije řádnou technologii (způsob), (ii) pro poskytnutí Služby použije dostatečné množství osob (včetně subdodavatelů Dodavatele, zaměstnanců, zástupců, konzultantů a dalších osob jednajících jménem Dodavatele), kteří jsou přímo či nepřímo zapojeni do plnění povinností Dodavatele podle Smlouvy (dále jen „Dodavatelův personál“), kteří jsou plně obeznámeni s postupy, procesy a technologiemi používanými při poskytování Služeb a kteří mají dostatečné schopnosti, dovednosti, vzdělání, zaškolení a ostatní kvalifikace pro plnění jim stanovených úkolů, (iii) poskytne Služby přinejmenším ve stejné kvalitě, přesnosti, efektivitě, odbornosti, včasnosti a s reakční dobou, jaká odpovídá všeobecně uznávaným standardům pro poskytování příslušné Služby, (iv) poskytne Služby v souladu s příslušnými právními předpisy a (v) poskytne Služby v souladu s požadavky Smlouvy. Pokud bude Služba odmítnuta ze strany JDE, může JDE dle své volby (i) požadovat po Dodavateli, aby bezodkladně napravil či odstranil vady jeho plnění, a to výlučně na náklady Dodavatele, nebo (ii) snížit cenu dohodnutou za Služby v poměru podle míry porušení povinností Dodavatele, nebo (iii) pokud má JDE důvodné obavy, že Dodavatel nebude schopen napravit své porušení povinností, odstoupit od Smlouvy pro porušení povinností Dodavatele, požadovat vrácení všech zaplacených částek a požadovat náhradu újmy utrpěné v důsledku porušení povinností Dodavatelem.

17.3. JDE bude platit za skutečně poskytnutý čas Služby či za poskytnuté materiály a/nebo paušální odměnu, podle konkrétního ujednání ve Smlouvě. JDE je kdykoliv oprávněna navýšit či snížit objem Služeb. V případě snížení objemu Služeb bude v rozsahu odpovídajícímu snížení snížena cena. Cena za dodatečné Služby nebo za navýšení objemu Služeb, ať je požadováno JDE či k němu dojde jiným způsobem, bude ze strany JDE uhrazena, pouze pokud tak bude mezi JDE a Dodavatelem ujednáno. Pokud poskytnutí dodatečných Služeb bude souviset či bude důsledkem okolností či skutečností, které měl Dodavatel objektivně předvídat, nebude Dodavatel od JDE oprávněn požadovat další platby za takovéto dodatečné Služby.

18.   Osoby

18.1. Pokud JDE stanoví, že angažování jakékoliv osoby z Dodavatelova personálu není v zájmu JDE, je Dodavatel povinen takovouto osobu nepoužít k poskytování Služeb a nahradit ji osobou z Dodavatelova personálu s dostatečnými schopnostmi a kvalifikací, když není oprávněn po JDE požadovat za uvedené žádné platby.

18.2. Dodavatel je povinen zabezpečit, že Dodavatelův personál, pokud je pověřen poskytováním Služeb, nebo pokut navštěvuje či vstupuje do prostor JDE, (i) bude jednat v souladu a splní v rozhodném čase platné předpisy JDE v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví, bezpečnosti, předpisy v oblasti zabezpečení prostor a majetku JDE před ztrátou a poškozením a další pravidla a předpisy týkající se pobytu jakýchkoliv osob v zařízeních JDE, (ii) jednat v souladu se všemi oprávněným žádostmi a příkazy zástupců JDE, které se týkají či souvisí s osobním a profesionálním jednáním, a (iii) bude jednat profesionálně a souladu s obchodními zvyklostmi.

ČÁST 4 – USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽITÍ PRAVIDEL V ČESKÉ REPUBLICE

19.   Různá ujednání pro Českou republiku

 • Pro účely těchto Pravidel se společností ze skupiny JacobsDouweEgberts B.V. v České republice rozumí jakákoliv společnost a/nebo osoba se sídlem na území České republiky ovládaná, ať přímo nebo nepřímo, ze strany JACOBS DOUWE EGBERTS International B.V., se sídlem v Amsterdamu, Oosterdoksstraat 80, Nizozemsko, a/nebo KNINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., se sídlem v Amsterdamu, Oosterdoksstraat 80, Nizozemsko, a/nebo JacobsDouweEgberts B.V., se sídlem v Amsterdamu, Oosterdoksstraat 80, Nizozemsko.
 • Pro účely článku 4 se sjednává, že sdělení ze strany Dodavatele jakýchkoliv Důvěrných informací k žádosti soudu a/nebo správního či vládního úřadu a/nebo pokud je zveřejnění požadováno platnými právními předpisy není považováno za porušení povinnosti Dodavatele zachovávat důvěrnost informací ve vztahu k Důvěrným informacím. Pokud je Dodavatel podle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí soudu a/nebo příslušného správního či vládního úřadu povinen vést evidenci o poskytování Služeb a/nebo prodeji Zboží, není v tomto případě povinen vrátit JDE k její žádosti Důvěrné informace.
 • V souladu s ustanovení § 1752 českého občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb, v platném znění) se pro účely odstavce 12.3 sjednává, že JDE je oprávněna měnit Pravidla v jakékoliv jejich části. Změna Pravidel bude oznámena Dodavateli písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo obdobným elektronickým způsobem s tím, že pokud Dodavatel nebude souhlasit s upravenými pravidly, je oprávněn vypovědět Smlouvu s JDE s šestiměsíční výpovědní dobou, která započne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena v hmotné podobě s vlastnoručním podpisem příslušné společnosti JDE.
 • Pro účely těchto Pravidel se vylučuje použití ustanovení § 1793 až 1796 českého občanského zákoníku.
 • V souladu s ustanovením § 89ačeského občanského soudního řádu se pro účely odstavce 13.2 těchto Pravidel sjednává, pokud je objednatelem Služby a/nebo Zboží společnost JDE se sídlem na území České republiky, že veškeré spory budou předloženy Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako soudu prvního stupně.