Informace o nakládání s osobními údaji zákazníků JDE - divize JDE Professional

Vážení,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost JACOBS DOUWE EGBERTS CZ, s.r.o., divize JACOBS DOUWE EGBERTS Professional, se sídlem Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5, IČ: 45245738, DIČ: CZ45245738, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka 184633 (dále jen „JDE Professional“), člen nadnárodní skupiny společností JACOBS DOUWE EGBERTS v čele s mateřskou společností JACOBS DOUWE EGBERTS International B.V. se sídlem 1011DK Amsterdam, Oosterdoksstraat 80, Nizozemské království, Registrační číslo: 60551720, v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti v České republice shromažďuje, zpracovává a uchovává některé údaje vztahující se k Vaší osobě.  

1. Nakládání osobními údaji zákazníků divize Professional

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vnitropodnikovými pravidly si Vás dovolujeme tímto podrobněji informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou Vaše osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakož i o právu přístupu k Vašim osobním údajům, právu na opravu Vašich osobních údajů, jakož i o dalších právech podle zákona o ochraně osobních údajů.

1.1. Účel shromažďování, zpracovávání a uchovávaní osobních údajů

 

 JDE Professional shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pro účely:

a) plnění smlouvy nebo jednání o uzavření nebo změně smlouvy (včetně vyhodnocování plnění smlouvy ve formě statistik);

b) státní statistické služby

c) archivnictví;

d) plnění právních povinností uložených příslušnými právními předpisy (včetně archivování a uchovávání příslušné dokumentace vztahující se ke vzájemnému smluvnímu vztahu); a

e) ochrany práv a právem chráněných zájmů JDE Professional a Vašich důležitých zájmů

Tato zpracování Vašich osobních údajů nejsou podmíněna Vaším souhlasem vzhledem k tomu, že jde o zpracování JDE Professional uložené zákonem, resp. zpracování, které zákon o ochraně osobních údajů umožňuje i bez Vašeho souhlasu.

Vedle výše uvedeného JDE Professional shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pro reklamní a marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení (všech forem sdělení určených k přímé i nepřímé podpoře zboží či služeb nebo závodu JDE Professional, včetně reklamy, novinek (newslettery), anket a web marketingu) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti elektronickými prostředky).

Shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem je zcela dobrovolné a je podmíněno Vaším souhlasem s takovýmto zpracováním. Souhlas může být kdykoliv odvolán.

1.2. Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů

Rádi bychom Vás tímto ubezpečili, že JDE Professional shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů zpracovávání osobních údajů. Níže uvedené osobní údaje zpracováváme ve vztahu k potenciálním, současným i minulým zákazníkům. 

Rozsah Vašich osobních údajů, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, zahrnuje zejména identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo (IČ), adresu sídla, adresu pro doručování (korespondenční adresu), telefonní číslo, e-mailovou adresu), popisné údaje (například ID číslo zákazníka; informace o potenciálních, nabízených a poskytovaných službách a zboží; informace platební morálce a schopnosti (potenciálního) zákazníka, jakož o tom, zda jsou vůči (potenciálnímu) zákazníku vedeny exekuce; údaj o tom, zda adresa místa podnikání či bydliště sdělená (potenciálním) zákazníkem je adresou některého obecního či městského úřadu, a to za účelem schválení kreditního rizika (povolení prodeje na fakturu, nastavení kreditního limitu) či pro účely schválení nájmu či zapůjčení technologie či jiného movitého vybavení), jakož i údaje o jiných osobách (údaje o fyzických osobách jednajících za zákazníka).

Pro účely reklamní a marketingové, včetně zasílání obchodních sdělení, JDE Professional shromažďuje, zpracovává a uchovává zejména Vaše identifikační osobní údaje.

 

1.3. Doba zpracování osobních údajů

JDE Professional pro výše uvedené účely Vaše osobní údaje zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu jednání o smluvním vztahu, po dobu trvání smluvního či jiného vztahu k naší společnosti a dále po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.

 

1.4. Způsob zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás JDE Professional zpracovává za výše uvedenými účely, jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pracovníky naší společnosti, a to i s případným využitím podpory a systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném výše mohou být předávány do zahraničí, a to do členských států Evropské unie, kde sídlí společnosti ze skupiny JACOBS DOUWE EGBERTS, kde jsou uchovávány a odkud jsou následně zpřístupňovány dalším společnostem skupiny společností JACOBS DOUWE EGBERTS. Z pohledu zákona o ochraně osobních údajů tímto dochází k předávání osobních údajů z České republiky do jiných států, ve kterých sídlí společnosti skupiny společností JACOBS DOUWE EGBERTS.

 

2. Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že JDE Professional při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Na základě povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto současně rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z tohoto zákona.

Požádáte-li nás o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje o Vaší osobě JDE Professional zpracovává.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že JDE Professional provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

a) od nás požadovat vysvětlení;

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsme povinni neprodleně odstranit závadný stav. Nelze-li Vaší žádosti vyhovět, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

3. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. můžete naši společnost kontaktovat elektronickou poštou na adrese info-cs@JDECoffee.com nebo na níže uvedené poštovní adrese:

JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o.

divize JACOBS DOUWE EGBERTS Professional

Moulíkova 3286/1b

150 00 Praha 5