OBCHODNÍ PODMÍNKY JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o.,
divize JACOBS DOUWE EGBERTS Professional(JDE Professional)

Platné od 1. 3. 2021

Se sídlem Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 17808583/0300
IČ: 45245738, DIČ: CZ45245738

(dále jen „prodávající“)

 

II. Předmět úpravy

1. Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen OP) společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. - divize JDE Professional, je úprava základních podmínek, za kterých bude prodávajícím dodáváno zboží kupujícímu, jakož i práva a povinnosti obou smluvních stran. OP jsou vypracovány v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Otázky neřešené upravují § 2079 a následující zákona 89/2012 Sb.

 

III. Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající předkládá kupujícímu nabídkový list, který obsahuje výrobní (objednávková) čísla, názvy výrobků, popis základního obchodního balení, prodejní ceny bez DPH. Předkládání objednávek je možné provést následujícími způsoby:
a. ve spolupráci s obchodním zástupcem prodávajícího, který objednávku sepíše a oprávněný zástupce kupujícího ji potvrdí svým podpisem a razítkem firmy.
b. Písemnou formou oprávněným zástupcem kupujícího – e-mail: objednavka.kava@JDECoffee.com , poštou přímo na adresu prodávajícího.
c. Telefonicky, na základě telefonického prodeje uskutečňovaného oprávněnou osobou za strany prodávajícího, bezplatná linka 800300303.

2. Prodávající se zavazuje v dojednané lhůtě zboží kupujícímu prodat (dodat) a předat mu osobně se zbožím nezbytné doklady.
3. Prodávající se zavazuje převést vlastnické právo na kupujícího buď:
a. Předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího,
b. Předáním zboží kupujícímu na sjednaném místě dodání - přeprava vozidlem prodávajícího.
4. Prodávající spolu se zbožím předá dodací list. V dodacím listu je uvedena specifikace, množství a cena předávaného zboží.
5. Obecné dodací lhůty pro výše uvedené případy jsou max. 7 dnů od data převzetí objednávky u čajů a kávy. Na dodacím listu musí být v každém případě uvedeno, o jaké zboží se jedná (druh, obj. číslo, požadované množství.), ale také doba dodání a místo plnění.
6. Prodávající je povinen dodat zboží v odpovídajícím množství, jakosti a obvyklých obalech potřebných k uchování zboží.
7. Prodávající poskytuje na dané zboží záruky pouze do konce doby jeho životnosti (viz. doba spotřeby, doba min. trvanlivosti.) Životnost výrobků je vyznačena na jednotlivých obalech.

 

IV. Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit za něj včas. Kupující se zavazuje zaplatit faktury tak, aby platby byly připsány na účtu prodávajícího dle data splatnosti jednotlivých faktur.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem nabytí vlastnického práva ke zboží. Jestliže kupující z jakéhokoliv důvodu odmítne zboží přijmout, je povinen učinit veškerá opatření k uchování zboží, tj. zejména zboží dobře uskladnit. V případě neoprávněného odmítnutí dodávky má prodávající právo, požadovat na kupujícím náhradu škody za ztráty, které toto odmítnutí způsobilo.
3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu písemně na e-mail:info-cs@JDECoffee.com , nebo dopisem na adresu JDE Professional, veškeré změny v názvu firmy, obchodní adrese či změnu IČ, DIČ, č. účtu, a to nejpozději týden před tím než nabydou účinnost.
4. Kupující je povinen objednávat zboží v ucelených kartonech/boxech.

 

V. Místo a čas dodání (předání) zboží

1. Závazek z kupní smlouvy je ze strany prodávajícího splněn předáním objednaného nebo sjednaného zboží kupujícímu v dohodnutém množství, ceně, místě a čase. Místem předání objednaného zboží je místo smluvené v objednávce. Prodávající předá objednané nebo sjednané zboží kupujícímu v termínu uvedeném v příslušné objednávce, pokud byl tento termín prodávajícím stvrzen.

 

VI. Ceny a slevy

1. Prodejní cena dodávaného zboží je určena ceníkem prodávajícího, platným v době sjednaného termínu dodávky zboží kupujícímu. Prodejní cena představuje cenu výrobku, prodejní cena nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi. Cena za dopravu je určena ceníkem prodávajícího, platným v době sjednaného termínu dodávky zboží. Ceny v ceníku jsou v Kč, bez DPH. DPH bude připočítávána na každé faktuře k výsledné celkové ceně po všech slevách, na které má kupující nárok.

 

VII. Reklamace

1. Zboží má vady v tom případě, když není dodáno v požadovaném množství, jakosti, provedení a v obalech potřebných k uchování a ochraně zboží.
2. Za vady se považují rovněž vady v dokladech nutných k užívání zboží.

3. Kupující je povinen prohlédnout zboží při předání a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů reklamovat zjevné vady zboží uvedené v  bodech 1 a 2. Údaje o vadách zjištěných při předání zboží budou obě strany považovat za závazné a prokázané. Zpětné převzetí vadného zboží musí být potvrzeno řidičem vozidla, který veze zboží zpět.
4. Na skryté vady zboží uvedené v bodu 1 lze reklamaci uplatnit po dobu záruční lhůty. Po jejím uplynutí se k reklamaci nebude přihlížet.
5. Reklamace musí být učiněna na standardním formuláři, anebo na hlavičkovém papíru kupujícího. Vady zboží musí být řádně popsány a je nezbytné, aby kupující uvedl v  reklamačním listu všechny podstatné náležitosti pro identifikaci dodávky, tj.:
- jméno, firmu a odběratelské číslo
- číslo dodacího listu/dokladu o platbě (popřípadě číslo faktury)
- datum dodání / převzetí zboží
- druh zboží
- reklamované množství
- důvod reklamace
6. Reklamované zboží je předáno příslušnému obchodnímu zástupci prodávajícího společně s příslušným formulářem, ve kterém jsou
uvedeny všechny potřebné údaje. Zboží je rozděleno podle závad:
- Vady jakosti – kupující uvede, jak se závada projevuje a vadné zboží vrací vždy s originálním obalem, na kterém je zřetelně vyznačeno
datum výroby. S odstřiženým vyznačením data výroby nebude reklamace uznána.
- Vadné obaly – obaly se vracejí vždy s obsahem - Chybějící množství – kupující je povinen provést 100% hmotnostní přejímku transportního balení (tj. kartonu, apod.) Pokud hmotnost neodpovídá nadepsané hodnotě, je nutné neporušené transportní balení (karton apod.) vrátit zpět prodávajícímu. V případě, že budou vráceny prázdné obaly, reklamace nebude uznána.
7. O reklamaci se rozhoduje nejpozději do 7 dnů, je-li reklamace složitější, i déle, nejpozději, je-li nutné odborné posouzení, do 30 dnů.
8. Za uznané reklamace se dodává náhradní zboží, popřípadě jsou nároky kupujícího řešeny opravným daňovým dokladem.
9. Reklamace vyřizuje příslušný obchodní zástupce.

 

VIII. Platebně fakturační podmínky

1. Úvěrové limity:
a) Prodávající umožňuje kupujícímu nákup zboží formou úhrady kupní ceny v hotovosti či na fakturu. V případě platby fakturou je možný další prodej zboží na fakturu pouze za předpokladu, že prodávající neeviduje ze strany kupujícího neuhrazené faktury po splatnosti. V případě neuhrazených faktur po lhůtě splatnosti, bude další prodej možný pouze formou platby v hotovosti. V případě opakovaného porušení platebních povinností ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo odmítnout realizaci dalších objednávek až do úplného uhrazení pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu, a to ani za platbu v hotovosti.
b) Prodávající bude zasílat faktury na dohodnutou fakturační adresu. Faktury budou vystavovány až po předání zboží kupujícímu.
2. Náležitosti faktury / daňového dokladu:
a) označení faktury a její číslo
b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího
c) místo předání zboží
d) označení zboží
e) cena za jednotku množství
f) den vystavení faktury a lhůta její splatnosti
g) označení bankovních ústavů a účtů, na které má být splaceno
h) den zdanitelného plnění (den dodávky)
i) celková fakturovaná částka a náležitosti pro daňové účely
3. Veškeré zboží se stává majetkem zákazníka až po uhrazení faktury.
4. Prodávající si vyhrazuje pro případ, že bude kupující v prodlení s platbou faktury možnost předání pohledávky do řešení třetí straně.

 

IX. Prodlení

1. Prodlení s úhradou faktury: kupující uhradí 0,2% z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.


X. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany stvrzují, že se ve svých obchodních vztazích budou řídit těmito obchodními podmínkami, které sjednávají v souladu s občanským zákoníkem České Republiky č.89/2012 sb. v platném znění.
2. Aktuálně platné OP jsou zveřejněny na internetových stránkách JDE Professional ( www.jdeprofessional.cz ).
3. Obě smluvní strany se dohodly, že si tímto sjednávají možnost jednostranné změny OP ze strany prodávajícího. Změna OP může být ze
strany prodávajícího dle tohoto článku učiněna v rozsahu maximálně 4x ročně a to vždy s platností od 1. 1. , nebo od 1.3. , nebo od 1. 7. nebo od 1.10. kalendářního roku. Prodávající zveřejní svůj záměr změny OP spolu se zněním nových OP minimálně 30 kalendářních dní před nabytím jejich platnosti na svých internetových stránkách. Kupující má právo v případě, že nesouhlasí s navrhovanou změnou OP, písemně vypovědět spolupráci s prodávajícím nejpozději do posledního dne platnosti původních OP. Výpovědí spolupráce z důvodu změny OP ze strany kupujícího, nezanikají prodávajícímu nároky vzniklé se spolupráce před doručením výpovědi. V případě, že kupující spolupráci nevypoví, dává tím prodávajícímu souhlas s přijetím nových OP v plném rozsahu. V případě, že prodávající na svých internetových stránkách nezveřejní úmysl změny OP dle předchozích vět, řídí se obchodní vztahy vždy dle OP platných ke dni vzniku objednávky.
4. Prodávající shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje kupujících jakožto svých zákazníků, ať už současných nebo minulých či potenciálních, a to za účely, způsobem, v rozsahu, na dobu a za podmínek uvedených v Informaci o nakládání s osobními údaji zákazníků JDE - divize JDE Professional (dále jen „Informace“). Kupující bere takové zpracování osobních údajů prodávajícím na vědomí a souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje pro účely v Informaci uvedené, i pro reklamní a marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení (všech forem sdělení určených k přímé i nepřímé podpoře zboží či služeb nebo závodu prodávajícího, včetně reklamy) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Kupující rovněž bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být předávány do zahraničí a s takovýmto zpracováváním osobních údajů prodávajícím rovněž souhlasí. Kupující dále bere na vědomí, že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a může být odvoláno. Kupující svým podpisem stvrzuje, že byl o zpracování svých osobních údajů prodávajícím informován, bere jej na vědomí a souhlasí s ním.